Selenium là một software testing framework, gồm  Selenium IDE, Selenium Remote Control (RC), Selenium Grid và Selenium 2.0 & WebDriver.

Học tất cả các công cụ này sẽ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau để tiếp cận vấn đề về kiểm thử tự động cho các trương hợp khác nhau  cho Web/ Web app.

Ưu điểm:

  • Là công cụ mã nguồn mở.
  • Có trên Windows, Linux, Mac.
  • Cho phép record, edit và debug.
  • Dùng được cho hầu hết các ngôn ngữ (HTML, Java,…)
Written by Administrator