Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Home » Archive

Scrum Master là người chịu trách nhiệm chính để nhóm phát triển thực hiện đúng các yêu cầu của SCRUM. German Sakaryan đã liệt kê các công việc chính của Scrum Master theo Scrum Alliance như sau...

Read more