Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Home » Archive

Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử không theo cách thông thường, không có tài liệu yêu cầu, kế hoạch, testcase. Kiểu test này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo testcase.

Read more