Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Home » Archive

ISTQB® Certified Tester là một chứng chỉ do ISTQB cung cấp. Đây là một chứng chỉ tiêu chuẩn dành cho những người thực hiện việc kiểm thử phần mềm (software tester).

Read more