Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Home » Archive

ISTQB® Certified Tester là một chứng chỉ do ISTQB cung cấp. Đây là một chứng chỉ tiêu chuẩn dành cho những người thực hiện việc kiểm thử phần mềm (software tester).

Read more

Thuật ngữ Adhoc testing là phương pháp kiểm thử không theo cách thông thường, không có tài liệu yêu cầu, kế hoạch, testcase. Kiểu test này không theo bất cứ loại kỹ thuật test nào để tạo testcase.

Read more
12 tôn chỉ của agile

12 tôn chỉ của Agile mà bất cứ Tester nào cũng phải biết

Read more

Kiểm thử phần mềm là một ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng nghiên cứu, học tập, đòi hỏi một quá trình rèn luyện và thay đổi không ngừng. Vì vậy, có rất nhiều cơ hội giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp.

Read more

Selenium là một software testing framework, gồm  Selenium IDE, Selenium Remote Control (RC), Selenium Grid và Selenium 2.0 & WebDriver.

Học tất cả các công cụ này sẽ cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn khác nhau để tiếp cận vấn đề về kiểm thử tự động cho các trương hợp khác nhau  cho Web/ Web app.

Ưu điểm:

  • Là công cụ mã nguồn mở.
  • Có trên Windows, Linux, Mac.
  • Cho phép record, edit và debug.
  • Dùng được cho hầu hết các ngôn ngữ (HTML, Java,…)

read more

Read more

Scrum Master là người chịu trách nhiệm chính để nhóm phát triển thực hiện đúng các yêu cầu của SCRUM. German Sakaryan đã liệt kê các công việc chính của Scrum Master theo Scrum Alliance như sau...

Read more