January 16, 2017 Agile No Comments

Scrum Master là người chịu trách nhiệm chính để nhóm phát triển thực hiện đúng các yêu cầu của SCRUM. German Sakaryan đã liệt kê các công việc chính của Scrum Master theo Scrum Alliance như sau:
– Đảm bảo cho qui trình Scrum được tuân thủ
– Đảm bảo sự tương tác hợp lý giữa PO, Team và Management
– Bảo vệ và động viên Team
– Giúp công tác tổ chức (như họp, hạ tầng v.v..)
– Giúp Team tập trung vào công việc và đạt mục tiêu của Sprint hiện tại
– Làm việc với PO
– Training về Sprint cho Team, PO, Management và tổ chức
– Đảm bảo và giúp cho mọi thứ thông suốt
– Đấu tranh để phát triển một team có năng suất cao
– Hỗ trợ các hoạt động như Team building, phát triển kỹ năng cho các thành viên, xây dựng feedback v.v..
– Phát hiện và giải quyết các vấn đề
– Giúp team học hỏi từ các kinh nghiệm

Về kỹ năng được yêu cầu thì đây là một vị trí yêu cầu về các kỹ năng quản lý. Có thể liệt kê một số các yêu cầu kỹ năng như sau:
– Am hiểu về SCRUM và các qui trình của SCRUM
– Có kỹ năng về quản lý, lãnh đạo, xử lý tình huống, giải quyết các mâu thuẩn, động viên, phát huy khả năng làm việc của người khác
– Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật

Nguồn: iviettech.vn

Written by Administrator