Agile Experts - BAC Training Center
0909 310 768
admin@testingskills.vn

Tài liệu Agile

Home » Tài liệu Agile

12 tôn chỉ của agile

12 Tôn chỉ của Agile

12 tôn chỉ của Agile mà bất cứ Tester nào cũng phải biết

Read more

Scrum Master làm gì trong Mô hình Scrum

Scrum Master là người chịu trách nhiệm chính để nhóm phát triển thực hiện đúng các yêu cầu của SCRUM. German Sakaryan đã liệt kê các công việc chính của Scrum Master theo Scrum Alliance như sau...

Read more